Samhällsekonomi

De flesta av nutidens stora frågor kräver ett ekonomiskt perspektiv. Utan tillväxt och företags smarta lösningar kan vi inte lösa klimatfrågan. Finansieringsgapet i välfärden stängs inte med mindre än att betydligt fler människor arbetar. Också de sociala problem som kommer av att alltför många lever i utanförskap kräver lösningar som innefattar fler arbetstillfällen. Privata företags innovationer förbättrar våra liv, men kräver goda regelverk och ett bra skattesystem för att bli verklighet. Fattigdom är ett ekonomiskt problem, tillgång på rent vatten likaså, för att inte tala om utvecklingen av sjukvård och mediciner.

Ekonomin går alltså inte att lämna åt slumpen, så inte heller här på Timbro. Timbros ambition är att Sverige ska vara ett land med en friare ekonomi, där äganderätten respekteras i högre grad. Att staten tar ett steg tillbaka från bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och från människors plånböcker. Detta kräver nedslag på ett antal områden.

Allt fler talar om behovet av en ny skattereform. Det har gått dryga tjugo år sedan sist och mängden undantag gör nu att det är omöjligt att få en bra översyn över skattesystemet. Men ska skatterna bara utformas för att förstärka arbetslinjen? Timbro ägnar en hel del kraft åt just skattefrågan.

Skatterna påverkar också människors beteende och stundom drar sig politiker inte för att försöka bättra människors beteende med både incitament, via skattesedeln, samt mer indirekt via exempelvis krav på närodlat i upphandlingar. Ibland är detta förenligt med lag, ibland inte, men det är alltid tveksamt ur ett principiellt perspektiv. Timbro värnar människors rätt att fritt styra över sina liv oavsett hur väl detta rimmar med politiska ambitioner.

Timbro verkar för en friare arbetsmarknad. Företagare bör i större utsträckning än idag ha frihet att styra över sitt bolag, äganderätten bör ges större respekt på arbetsmarknaden. Därför behöver arbetsmarknadens lagar och regler förändras. Turordningsreglerna bör slopas så att arbetsgivaren själv får avgöra vem som ska vara anställd i företaget, och konfliktsreglerna bör ändras så att enskilda arbetsgivare och arbetstagare i högre utsträckning har möjlighet att teckna avtal utan inblandning från tredje part.

Timbro verkar för en friare ekonomi, där människor får behålla mer av sina inkomster, där statens långa armar är kortare, där staten inte är största ägare på börsen och där fler har en sparad trygghet på banken så att beroendet till chefen eller staten minskar. Vi värnar valfrihet, frihandel och människors fria rörlighet.

Statlig finansiering till småföretag?

27 maj, 2014

Små och unga företag är mycket viktiga för Sveriges sysselsättning och välstånd, och jämfört med de flesta andra länder har Sverige ett bra företagsklimat. Ändå är nyföretagandet lågt relativt andra länder och andelen företagare i befolkningen är lägre. Det finns skäl att tro att dessa företag, med bättre förutsättningar, skulle kunna vara ett ännu viktigare inslag i den svenska samhällsekonomin.

Politiska partier från de flesta håll vill stödja småföretagen så att de både ska kunna växa och bli flera – inte sällan genom olika typer av finansieringsstöd. Det finns kapital att söka i form av bidrag, lån och venture capital för totalt flera miljarder kronor. Den underliggande, principiella frågan är förstås om staten alls ska ge ekonomiskt stöd till företag, och om den ska det – vad ger bäst effekt?

Roger Svensson, forskare på IFN, har för Timbros räkning skrivit rapporten ”Statlig finansiering till småföretag?”. Vi ville se en kartläggning av behovet av finansiering i allmänhet för småföretag och av offentlig finansiering i synnerhet, och vi ville ha en utvärdering av de stödformer som finns i dag. 

Roger Svensson har på ett förtjänstfullt sätt gjort just detta. Offentlig finansiering ska enligt den ekonomiska forskningen endast gå till små och riskfyllda projekt i tidiga faser – men de befintliga stöden går långt utöver detta. Mycket av det stöd som i dag finansieras med skattemedel kan enligt Roger Svensson avskaffas, och resurserna kan användas bättre: bland annat för att lätta på företagsbeskattningen.

För att ladda ned rapporten klicka här

För att läsa hela pressmeddelandet klicka här

För videoinspelning av seminariet klicka här

Mer nyheter & kommentarer