Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Bryssels regleringsiver splittrar EU

Ska EU fungera måste ländernas kulturella olikheter accepteras. I stället strävar EU efter mer regleringar och centralisering, vilket riskerar att splittra samarbetet. Vi behöver EU, och just därför måste unionen bli smalare och mer decentraliserad, skriver Sofia Lindbom, forskningsassistent vid Ratio.

I dag (9/5) firas Europadagen till minne av Robert Schumans deklaration om ett enat Europa där fred och välstånd skulle prioriteras. Den deklarationen låg till grund för EU:s föregångare, Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Sedan dess har mycket förändrats. På sistone har kriserna avlöst varandra och allt fler kritiska röster har höjts mot EU-samarbetet – mest tydligt genom att Storbritannien förra året röstade för att lämna EU.

Tidigare i vår publicerade EU-kommissionen en vitbok där de presenterade fem olika vägar som EU-samarbetet kan ta i framtiden; fortsätta som förut, enbart fokusera på den inre marknaden, fortsätta som vanligt men låta dem som vill mer göra mer, göra mindre men göra det effektivare, eller utvidga samarbetet ytterligare. Vitboken har synliggjort en tydlig svaghet hos Kommissionen och egentligen hela EU-samarbetet: Det råder en total avsaknad av strategi för framtiden.

I en bortglömd uppsats av Friedrich A Hayek, ”The economic conditions of interstate federalism” från tiden strax före andra världskrigets utbrott, beskriver han under vilka förutsättningar ett federalt Europa skulle kunna existera. Samarbetet skulle fokusera på att säkerställa den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer men också skapa förutsättningar för samarbete inom försvars- och säkerhetspolitik. Det grundläggande i uppsatsen var dock att garantera fred mellan Europas länder.

Om vi bortser från de två sistnämnda aspekterna (även om samarbete i säkerhetspolitiken har blivit allt viktigare) är Hayeks grundläggande idé att Europasamarbetet ska fokusera på avregleringar i stället för regleringar, decentralisering framför centralisering, och uppmuntra till konkurrens.

Ju mer man vill skapa ett Europa med majoritetsstyre och ökade regleringar, desto mer splittrat blir samarbetet – vilket vi kan se effekten av nu.

Sveriges regering driver just nu på för att EU-länderna ska göra mer tillsammans genom att anta en gemensam socialpolitik. Socialdemokraterna verkar alltså eftersträva att EU ska ha regleringar för lön, föräldraledighet, arbetslöshetsersättning och arbetstid – något som tidigare ansetts vara nationell kompetens. Visserligen ser vi ett ökat stöd för EU i Sverige, men det är dumt att äventyra det stödet genom att utöka EU:s ansvarsområden.

En av de viktigaste poängerna i Hayeks uppsats är respekten för de kulturella skillnaderna mellan de europeiska länderna. Det ska inte handla om att skapa ett Europa, utan om att respektera och uppmuntra ländernas olika kulturer. Hayek menar att ju mer olika länderna inom samarbetet är, desto mindre roll bör politiken spela. Med andra ord: Ju mer man vill skapa ett Europa med majoritetsstyre och ökade regleringar, desto mer splittrat blir samarbetet – vilket vi kan se effekten av nu.

Vi behöver EU-samarbetet. Just därför behövs ett smalare, mer decentraliserat EU.

Sofia Lindbom, forskningsassistent på Ratio