Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Frihet utan ansvar för politikerna

När fem regioner bytte leverantör av sjukvårdsmateriel förra hösten uppstod kaos. Trots det – och trots kritik från revisorerna – har tre regioner beviljat de ansvariga politikerna ansvarsfrihet.

Bild av Darko Stojanovic från Pixabay

Den 1 oktober förra året tog företaget Apotekstjänst över leveransen av förbrukningsmateriel som plasthandskar och provrör till fem mellansvenska regioner: Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Redan dagen därpå märkte sjukhusen i regionerna av problem med leveranserna, och det dröjde bara en dryg vecka innan planerade operationer ställdes in på grund av materielbristen. Totalt ställdes nästan 500 operationer in, och så sent som i mitten av december påverkades sjukvården fortfarande av materielkaoset.

När detta upphandlingshaveri nu gått mot en upplösning har det fallit i skuggan av coronapandemin

När detta upphandlingshaveri nu gått mot en upplösning har det fallit i skuggan av coronapandemin. Ingen är nog gladare för det än de ansvariga politikerna i Varuförsörjningsnämnden, som i tre regioner – Dalarna, Västmanland och Örebro – beviljats ansvarsfrihet trots att patienters hälsa ställts på spel.

För att kunna dra nytta av varandras resurser och nå stordriftsfördelar sköts upphandlingarna av förbrukningsmateriel till Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro av en gemensam nämnd: Varuförsörjningsnämnden. Nämnden består av två politiker från respektive region, en från majoriteten och en från oppositionen.

Den komplicerade konstruktionen, med en gemensam nämnd men separata revisioner, har öppnat upp för ett märkligt utfall när Varuförsörjningsnämnden nu har granskats. Samtliga regioners revisorer kom fram till att ansvarsfrihet inte borde beviljas, förutom Örebros. Som av en händelse är Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) från just Örebro. Han får nu ansvarsfrihet, medan andra ledamöter som inte varit lika delaktiga i nämndens arbete inte får det.

Varuförsörjningsnämnden har begått flera grundläggande fel som de ansvariga politikerna borde stå till svars för

Att offentliga upphandlingar är komplexa och komplicerade är det ingen som ifrågasätter. Inte heller att Apotekstjänst bär ett stort ansvar för att de inte levererade i enlighet med avtalet som ingicks. Däremot har Varuförsörjningsnämnden begått flera grundläggande fel som de ansvariga politikerna borde stå till svars för.

För det första gjorde Varuförsörjningsnämnden ingen riskanalys innan man utformade förfrågningsunderlaget som beskriver vad man vill ha utfört. Enligt de auktoriserade revisorerna från bolaget EY ledde det bland annat till att nämnden inte tog tillräcklig hänsyn till störningar i leveranserna av viktiga varor.

Dessutom har det enda kriteriet för att utvärdera anbuden som kommit in varit priset. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska kontrakt tilldelas den leverantör som ger det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men priset är inte det enda sättet att avgöra vilket det är. Det står regioner fritt att till exempel se till det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet i stället.

Att pris var det enda tilldelningskritieriet i upphandlingen gjorde att Varuförsörjningsnämnden hade svårare att bedöma anbudsgivarnas förmåga att leverera enligt avtalet. Nu höjdes ingen varningsflagg när Apotekstjänsts anbud låg 23 procent lägre än den tidigare leverantörens, trots att företaget tidigare inte levererat förbrukningsvaror till sjukvården.

Att flera politiker nu beviljats ansvarsfrihet, trots sågningen, är under all kritik

Svaren på EY:s revisionsfrågor talar sitt tydliga språk:

1) Har Varuförsörjningsnämnden genomfört en ändamålsenlig riskanalys inför utformningen av förfrågningsunderlaget för upphandlingen? Nej.

2) Har förfrågningsunderlaget gett Varuförsörjningsnämnden tillräckliga möjligheter att bedöma anbudsgivarnas möjligheter att uppfylla sina åtaganden? Nej.

3) Var den riskanalys som genomfördes efter tilldelningsbeslutet och innan distributörsbytet tillräcklig och ändamålsenlig? Nej.

4) Var den information som lämnades till de slutliga beställarna av förbrukningsartiklar om det kommande distributörsbytet tillräcklig och ändamålsenlig? Tillräcklig, men inte välgrundad.

5) Beror störningarna på förhållanden som varuförsörjningsnämnden hade bort kunna förutse eller befara, och som skulle ha kunnat åtgärdas eller beaktas? Ja.

Att flera politiker nu beviljats ansvarsfrihet, trots den sågningen, är därför under all kritik. Nästa gång kanske konsekvenserna blir ännu allvarligare.