Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Ekonomi Essä

Permobilen och kapitalet

Få ägare är lika ifrågasatta som riskkapitalbolagen. Samtidigt är det få inom politiken som vet något om hur riskkapitalbolagen i praktiken arbetar som företagsägare. Klas Tikkanen skriver om Nordic Capitals investering i Permobil.

Med riskkapitalbolaget Nordic Capital som ägare blev det klassiska svenska entreprenörsbolaget Permobil på allvar en global marknadsledare. Foto: Erik Simander/ TT

”Den här idén att vissa personer är väldigt rika för att de har skapat jobb. Den delar jag inte. Jag är trots allt marxist”, sade Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati om riskkapitalbranschen i den senaste valrörelsen. 

Över en kvarts miljon svenskar arbetar i dag på något av de 1 200 företag som ägs av olika riskkapitalbolag. Under det senaste decenniet beräknas branschen ha bidragit till en sjättedel av Sveriges BNP-tillväxt, motsvarande 200 miljarder kronor. Riskkapitalägda företag ökar antalet anställda med omkring 10 procent per år, långt mer än de enstaka procent som stora börsbolag presterar.

Nordic Capitals ägande är aldrig en fråga om kortsiktig spekulation. Ofta handlar det om att förvärva företag som av olika skäl har svårt att nå sin fulla potential. Det är ofta verksamheter som på många sätt fungerar väl, men där en ny ägare kan tillföra kunskap, erfarenheter och kapital som lyfter företaget ytterligare.     

Genom att verka utanför börsen och i den privata miljön undviks aktieägares och finansanalytikers kortsiktiga krav på avkastning i kvartalsrapport-cykler, som inte alltid är en optimal miljö för ett företag i behov av omprövning och nystart. Att vara utanför börsen kan ge nödvändig respit för att tillsammans med dedikerade ägare arbeta fram en långsiktig strategi.

Riskkapitalbranschens historiskt höga avkastning bidrar till att höja de framtida pensionerna.

De senaste 15 åren har riskkapitalbolag investerat över 400 miljarder kronor i Sverige, varav merparten kommer från utlandet. Injektionen av utländskt kapital i den svenska ekonomin har avgörande betydelse för vår tillväxt. Utan denna hade BNP-utvecklingen varit klart svagare och vi alla fattigare.  

En stor andel av det kapital som investeras kommer från pensionsfonder, både utländska och svenska. Det är också tillbaka dit den absoluta huvuddelen av vinsterna går. Riskkapitalbranschens historiskt höga avkastning bidrar på så sätt till att höja de framtida pensionerna för sjuksköterskor, brandmän och alla möjliga yrkesgrupper. Samtidigt som det stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

***

För att öka förståelsen för det vi gör och hur riskkapitalet bidrar till jobbskapande och tillväxt kommer här ett konkret exempel på hur denna ägandeform fungerar i praktiken.

Det handlar om det klassiska svenska företaget Permobil. Det grundades av doktor Per Uddén på sextiotalet, utifrån insikten att tillgången på funktionshjälpmedel för rörelsehindrade vid tiden var usel. År 1967 såg den första Permobil-rullstolen dagens ljus. I dag är varumärket synonymt med sofistikerade hjälpmedel för att människor med olika funktionshinder ska få ett enklare och mer mobilt liv. 

En företagsidé grundad i omtanke och tekniskt pionjärskap väcker nog gillande hos de flesta. Men utan kapital skulle möjligheten att växa vidare och nå ut globalt till de som behöver Permobils produkter vara svår att uppnå. Utan vinst står sig välviljan slätt när en affärsplan ska få tillräcklig bärkraft för att lyfta, och för att kunna attrahera investeringar behöver företag gå med vinst som ger avkastning på kapitalet.

År 2005 köpte Nordic Capital majoriteten av aktierna i Permobil. Vi såg potentialen men delade också ledningens bild av att bristande synergier i tillverkningen, tilltagande spretighet i företagets riktning och att en alltför låg lokal efterfrågan hämnade företagets utveckling. Permobil hade länge gått bra och växte stadigt, men efterhand hade utvecklingen stagnerat.

Vad adderade då Nordic Capitals inträde till familjen Uddéns företag? Kapital och struktur för att vidareutbilda personal, effektivare inköpsrutiner av komponenter, utvecklad produktion med ökat fokus på forskning och utveckling med målet att förvalta varumärkets ledande tekniska ställning. Men även kompetens och erfarenhet för att kunna gå in och lyckas i USA och på världens största marknad. Stora investeringar i nya fabriker i USA och Kina genomfördes samt satsningar på en större och mer driven säljkår.

Riskkapitalbolag köper och utvecklar företag tillsammans med entreprenörer. 

Därtill introducerades en bättre finansiell rapportering, stärkt bolagsstyrning och en utvecklad internkommunikation. Det blev tydligare i vilken riktning Permobil skulle utvecklas, vilket medförde att fler drog åt samma håll. Gemensam verklighetsuppfattning och tydliga mål gör underverk för ett företag.   

Permobil skalades stegvis upp med ambitionen att nå en större del av världsmarknaden. Sex år efter att Nordic Capital blev ägare fanns en väloljad distribution till 24 länder. År 2012 var försäljningen större i USA än i hela Europa. Från 2005 till 2012 ökade Permobils sin globala marknadsandel med 6 procentenheter till 25. Den årliga tillväxten hade nått över 10 procent och företagets omsättning hade på sju år nästan dubblats.

Riskkapitalbolag köper och utvecklar företag tillsammans med entreprenörer, familjer och deras ledningsgrupper. År 2013 sålde Nordic Capital det förbättrade Permobil till Investor för strax över fem miljarder kronor.

Var det bra att Nordic Capitals investerare gjorde en förtjänst av satsade pengar och de förbättringar som hade gjorts i Permobil? Svaret beror säkert på vem som tillfrågas, men att jobben blev fler och tryggare i Timrå är svårt att prata bort. Och att bättre styrning och kundfokus ledde till att 97 procent av vårdtagarna fick rätt anpassad stol vid första leverans 2012, jämfört med 40 procent sju år tidigare, är svårt att se som annat än värdefullt och samhällsnyttigt.

De pensionsfonder som genom Nordic Capital investerade i Permobil fick en mycket god avkastning på sin investering, vilket i sin tur ledde till fortsatt förtroende – och nytt kapital – att utveckla andra svenska företag genom nya investeringar.

Sedan 2013 har Permobil fortsatt att ta stora kliv, bland annat genom digitalisering av sina produkter, med uppkopplade stolar för effektivare service och enklare vardag för brukarna. En utveckling som bygger på att företaget har fortsatt att växa under ett helt årtionde efter det att Nordic Capital lämnade över som ägare. 

Även om alla investeringar inte blir lika lyckade som Permobil stärker riskkapitalet svensk ekonomi, sysselsättning och företagsamhet. En stark riskkapitalsektor som attraherar nytt kapital till Sverige borde betraktas som en viktig tillgång att värna, inte som ett politiskt problem.

***

Dessvärre räcker fakta av den här typen alltför sällan för att övertyga beslutsfattare om det stora värdet riskkapital har för Sverige. Inte bara i fråga om tillgång på kapital – utan framför allt tillgång på dynamik i ekonomin. Det finns gott om etablerade myter om hur riskkapitalbolag fungerar, tyvärr även bland många fler än de som fortfarande vill kalla sig marxister. 

Huvudmyten handlar om att riskkapitalister blir rika genom att skära ned, göra människor arbetslösa och kortsiktigt suga ut resurser ur företag som sedan säljs vidare. Anledningen till att den här typen av uppfattningar kunnat frodas även inom generellt näringslivsvänliga kretsar i politiken är att många av dessa politiker har begränsade kunskaper om hur företagande fungerar i praktiken. 

Möjligen hittas förklaringen till missuppfattningarna i att avsikten aldrig är långsiktigt ägande, vilket annars signalerar stabilitet, ansvarstagande och långsiktighet – politiska dygder. Den politiska sfären har kunnat kosta på sig att misstänkliggöra riskkapitalet i stället för att vilja förstå det, dess nytta och stora potential. 

Investeringskapital har alltid en källa, och att detta ska strömma in i svensk ekonomi är långt ifrån en självklarhet.

Den genomsnittliga ägarperioden bland europeiska riskkapitalägda företag är närmare sex år. I Norden ökar antalet anställda i riskkapitalägda bolag med 9,4 procent per år, jämfört med 1,0 procent på marknaden i stort. Riskkapitalets betydelse för samhällsekonomin kommer bara att fortsätta växa. 

Det finns bristande förståelse för hur tillgången på kapital i en ekonomi fungerar. Ofta tas den för given, vilket förstärktes under den långa period med mycket låga räntor som vi nu har lämnat bakom oss. Men investeringskapital har alltid en källa. Och att detta ska strömma in i svensk ekonomi är långt ifrån en självklarhet.

Ett gott investeringsklimat har stor betydelse för den potentiella avkastningen, vilket gör rådande förutsättningar till en viktig politisk fråga. Det går att öka svensk attraktionskraft på internationellt riskvilligt kapital och det går att försämra den. Därför är det särskilt viktigt i sämre tider att hålla ekonomin öppen och förutsägbar, med så få lappkast som möjligt från politiker och myndigheter.

Många riskkapitalbolag känner sig i dag motarbetade, dels av politisk retorik, dels av myndigheter som bedriver en sorts negativ särbehandling. Detta skapar osäkerhet och hämmar investeringar i Sverige, investeringar som skulle kunna leda till starkare tillväxt och fler jobb.

Ska dynamiken kunna behållas behöver de borgerliga partierna förstå och förmå ta fram en långsiktig politik för ökat risktagande inom alla delar av näringslivet, och våga låta detta vara lönsamt.