Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Stoppa angreppet på välfärdsföretagen

Regeringen föreslår problematiska och rättsosäkra krav på privata företag i välfärdssektorn. Trots att allianspartierna är medvetna bristerna, är dock Centerpartiet det enda av dem som yrkar avslag. De övriga allianspartierna behöver ta sitt ansvar för välfärden och avfärda förslaget, skriver representanter för Friskolornas riksförbund, Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och Almega.

Bild: BillC (CC BY-SA 3.0).

Alliansregeringen tillsatte 2012 en utredning, Ägarprövningsutredningen, med syfte att lämna förslag på vilka krav som skulle kunna ställas på ägare och ledare i välfärdsföretag. Den nya regeringen bytte utredare och 2015 kom ett förslag om att ägare till och ledningen av välfärdsföretag ska behöva uppfylla vissa kriterier vad gäller insikt, erfarenhet, lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Utredningen föreslog dessutom att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten, samt för sådana boenden och hem som var undantagna från tillståndsplikt.

Även Välfärdsutredningen har utrett frågan, och föreslog väsentligen samma lagregler som Ägarprövningsutredningen. På riksdagens bord, i finansutskottet, ligger nu regeringens proposition 2017/18:158, ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden”.

Vi invänder inte mot principen att ställa krav på dem som ska ansvara för utförandet av välfärdstjänster. Det är snarast nödvändigt, men dessvärre innehåller förslaget stora brister. Bristerna handlar till att börja med om otydliga kriterier, eller avsaknad av kriterier, vad gäller kraven på insikt och ekonomi för att företaget ska bli godkänt i ägar- och ledningsprövningen. Därutöver riskerar IVO:s redan långa handläggningstider för tillstånd att förlängas avsevärt. Dessutom ska offentliga utförare undantas från kraven.

Om förslaget blir verklighet kan innebära radikalt försämrade förutsättningar för att starta verksamhet på välfärdsområdena. Därmed hotar en fortsatt utveckling bort från konkurrensutsättning och valfrihet hos kommunerna. Även befintlig, väl fungerande privat driven välfärdsverksamhet riskerar att hämmas eller hindras. Det handlar om välfärdsföretag inom bland annat förskola, grund- och gymnasieskola, hemtjänst, boende för äldre och funktionshindrade och personlig assistans.

Ängslan för att bli anklagad av vänstern för att inte vilja ha ”ordning och reda” på välfärdsområdet är ingen ursäkt för att släppa fram skadlig lagstiftning.

Allianspartierna har vid flera tillfällen kritiserat regeringen för att den inte lyssnar till lagrådets kritik. När det gäller detta förslag om ägar- och ledningsprövning så är det bara Centerpartiet, förutom Sverigedemokraterna, som yrkat avslag på propositionen.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lyfter i sin gemensamma motion ett antal stora relevanta brister i regeringens förslag. Argumentationen borde landa i att regeringens förslag ska avslås. Tyvärr sker inte detta. Vår förhoppning är att de riksdagsledamöter som kanske inte helt och fullt insett förslagets effekter kan påverka utfallet. Därför finns det skäl att understryka varför regeringens proposition om ägar- och ledningsprövning måste avslås:

1. Den strider mot principen lika villkor för offentligt och privat drivna verksamheter

Förslagen omfattar inte offentliga utförare. Riksdagen har vid flera tillfällen uppmanat regeringen att återkomma med förslag som innebär att lika villkor ska gälla för privata och offentliga verksamheter. Det har regeringen struntat i och lägger nu åter ett förslag som strider mot principen att verksamheter ska ha samma villkor oavsett om de är offentliga eller privata. Trots att de i sin motion konstaterar att förslaget strider mot lika villkor är M, L och KD beredda att rösta för propositionen.

2. Lagrådets kritik

Lagförslaget är rättsosäkert. Det preciseras inte i lagstiftningen vad som avses med ”ekonomiska förutsättningar” att bedriva verksamhet, och även kompetenskraven för ägare och ledning är otydliga. M-, L- och KD-motionen instämmer i denna kritik och framhåller även att det kan hindra små aktörer att etablera sig. Denna rättsosäkerhet drabbar privata utförare inom hela skolväsendet och omsorgen.

3. IVO:s orimligt långa handläggningstider

Även detta problem har M, L och KD identifierat i sin gemensamma motion. Det finns ett yrkande om att regeringen ska vidta åtgärder för att korta handläggningstiderna för tillstånd. Röstar man för regeringens förslag om ägarprövning kommer man däremot att med öppna ögon förvärra situationen med handläggningstider.

Vi hoppas att den berättigade kritik som framförs mot propositionen får effekt. Ängslan för att bli anklagad av vänstern för att inte vilja ha ”ordning och reda” på välfärdsområdet är ingen ursäkt för att släppa fram skadlig lagstiftning. Det enda rimliga är att avslå regeringens förslag och sedan ta initiativ till ett regelverk som är förutsägbart och bygger på lika villkor för offentliga och privata aktörer.