Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Granskning

Partiet måste få sitt

Partiskatten utgör en viktig inkomstkälla för socialdemokratin. Men för att se till att pengarna faktiskt kommer in tar partiet hjälp av kommunerna där de styr, i strid mot lagen, visar Smedjans granskning.

Olof Palme (S) samlar in pengar för Spanien i centrala Stockholm. I dag använder partiet betydligt effektivare metoder för att samla in pengar från medlemmarna. Foto: Ragnhild Haarstad / SvD.

”Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren”. Citatet, som kommer från Tredje Mosebok 27:30, brukar beskrivas som det ursprungliga kristna budet om tionden. En tiondel av vars och ens inkomst var under lång tid förbehållen de heliga, och varje god kristen förväntades lämna sitt bidrag till församlingens kassa.

Trots att traditionen med tionde fallit ur bruk i Sverige, åtminstone i högkyrkliga sammanhang, lever den kvar i de politiska församlingarna. Två svenska partier praktiserar det som brukar kallas partiskatt, alltså en skyldighet för folk- och förtroendevalda att avvara en viss del av sina politiska arvoden till partiet.

Socialdemokraterna tillämpar i de flesta av sina partidistrikt partiskatt för företrädare på lokal och regional nivå, på en nivå mellan 10 och 15 procent. Vänsterpartiet har en helt enhetlig modell, där företrädare på alla nivåer betalar en tiondel av sitt arvode. Rent juridiskt utgör dessa belopp gåvor till partiet eller en slags medlemsavgifter, och är en fråga mellan medlemmen och partiet. 

Smedjan har tittat närmare på hur dessa bidrag till partiets kassa behandlas i olika kommuner. Vi kan visa på att fyra kommuner i Stockholms län – Botkyrka, Nacka, Nykvarn och Värmdö – handlägger Socialdemokraternas skatt som om den vore kommunalskatt. I stället för att skötas av medlemmen och partiet, drar kommunen av partiskatten och betalar ut en del av den enskildes arvode till partiets kassa. 

En tradition som sitter i

Botkyrka kommun söder om Stockholm tillhör Socialdemokraternas rike. Partiet har styrt kommunen, med något enstaka undantag, sedan den bildades. När Smedjan tittar närmare på hur arvodena handläggs visar det sig att S också för god hjälp av kommunens administration. 42 förtroendevalda från S får, utöver kommunalskatten, avdrag på sina arvoden med 15 procent handlagt av kommunens ekonomiavdelning, som sedan betalar ut det till partiet. 

När Smedjan ställer frågor om partiskattsupplägget till kommunen har man inte möjlighet att svara. Varken på telefon eller skriftligen får vi svar från direktören eller pressavdelningen på frågan varför man gör på det här sättet och hur det är förenligt med grundlagskravet på saklighet och opartiskhet för en kommun att handlägga interna partiangelägenheter. Vi får heller inte möjlighet att fråga vilket lagstöd man har för att styra över en privatpersons arvode. 

”Det är som att kommun och parti växt ihop”

Inte heller Socialdemokraterna i Botkyrka har tid att svara på frågan om upplägget. Enligt personer med insyn så saknas dock formellt beslut om att göra på det här sättet. Det har i stället blivit en tradition och har pågått i flera decennier. ”Det är som att kommun och parti växt ihop och att man inte förstår det märkliga i att kommunen tar ut skatt åt ett parti”, säger en person på förvaltningen som vi talat med. 

I strid med kommunens befogenheter

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, ställer sig kritisk till upplägget. ”Det är knappast en kommunal angelägenhet”, säger han om att kommunen handlägger partiskatter. Foto: Banfa Jawla.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet. Han är något förvånad över upplägget och ställer sig kritisk till kommunernas handlande. 

– Att få in pengar från medlemmar till partier är inte någonting som kommunen ska hålla på med alls. Det är knappast en kommunal angelägenhet. Partierna får väl sköta sin ekonomi själva. Att lämpa över partiinterna frågor på offentliga organ är inte lämpligt. 

Hur upplägget är beslutat eller utformar är mindre viktigt, enligt Lundin. 

– Jag kan tänka mig att det inte så mycket resurser som går åt till det från kommunens håll, men det spelar ingen roll. Kommuners uppdrag är skola och omsorg och annan samhällsservice. Om de politiska partierna fattat ett sådant beslut, så har kommunen ändå inte den kompetensen. Till och med om man som parti betalar till kommunen för att få det så här, så är det inte kommunens uppdrag att sälja ekonomitjänster till privata organisationer. Det får de lösa själva. 

Oklar skattesituation

Att betala ut arvode som förtäckt partistöd är inte bara otillåtet för en kommun och en inskränkning i den enskildes ekonomi. Det kan också ha skattemässiga konsekvenser. Den som mottar arvode för ett politiskt uppdrag beskattas för detta och arvodet ska tas upp i inkomstslaget tjänst. 

Vad gäller skattefrågan betonar Lundin vikten av redovisning.

– Även om jag inte håller på med just skatterätt, finns det ju uppenbara frågor i hur man redovisar det här. Det är i grunden den folk- eller förtroendevaldas pengar som man hanterar, och den betalar ju personen skatt på. 

”Det är i grunden den folk- eller förtroendevaldas pengar som man hanterar”

Gåvor till ideella organisationer är inte avdragsgilla i Sverige. Till skillnad mot i många centraleuropeiska och anglosaxiska länder betalar alltså den som tjänat pengar och sedan ger bort dem i första steget skatt på inkomsten. Detta sker oavsett om pengarna någonsin nått den arvoderade, eftersom han eller hon förfogat över den genom att bestämma mottagare. 

Skatteverket skriver uttryckligen i sina rättsliga vägledningar att partiskatt inte är avdragsgill i deklarationen. Avdragsgillt är bara sådana utgifter som varit nödvändiga för inkomstens förvärvande, och har genom snäva tolkningar begränsats till exempelvis vissa resor som riksdagsledamöter gör. 

Beroende på hur detta redovisas av varje enskild mottagare av arvode, så har Socialdemokraterna lyckats hitta ett sätt att ge det egna partiet en skattefri gåva. 

Läs också:

Över 30 år av socialdemokratiskt styre har satt sina spår i Botkyrka kommun. Men det finns en tydlig trend. Från att haft nästan egen majoritet fram till 90-talet, är det i dag allt färre som röstar S. Två uppbubblande missnöjespartier har rört om, och inför årets val ser det ut att vara upp till Tullingepartiet, som argumenterar för kommundelning, att avgöra om oppositionen kan bryta S-dominansen. 

Frågan är om de kan bryta den socialdemokratiska traditionen på kommunens ekonomiavdelning. 

Smedjan har sökt Socialdemokraterna i Botkyrka och Botkyrka kommun.